Benchmark and design

Used in these stories: Designing a physics simulation, Designing a math learning game

Contains these learning activities:

 • Teamwork – You divide the class into small teams of 4-5 learners that are optimal for collaboration. Each team has their own topic of inquiry that is related to the theme of the course. You let the learners suggest topics they are interested in and use the TeamUP tool to match learners and topics, using information stored in mental notes.
 • Design brief – You present an initial design brief to the students that ties the design tasks to the curriculum topics, but leaves some aspects open for refinement. During this lesson, you also provide the students with the motivation for and explain the responsibility they will carry for being involved. Students form teams, discuss, question and familiarize themselves with the brief. They refine their design brief context, particularly in relation of who/what they are designing for, initial design challenges and possible design results. Students record a reflection, set up a blog for their documentation, and start their documentation. Classroom time needed: 1 lesson
 • Contextual Inquiry: Benchmarking – Based on their design brief, students identify what kind of examples of existing works to collect. Their choice depends on who they are designing for, what they are designing and the initial challenges they want to address. Student teams collect 10 examples of the kind of artifact that is similar to the one they are trying to design. They share their collected media files and analyze the differences and similarities of the example works they collected. Based on their collected information and analysis, the students refine their design brief, especially the design challenges and design results. They then record a reflection and update their blog. Classroom time needed: 1-2 lesson(s)
 • Product Design – Based on their Design Brief 2 and their initial design ideas, students create their first prototype design. The students discuss their prototype and refine their design brief, especially in relation to the design result and the way the result addresses the identified design challenges. They then record a reflection and update their blog. Classroom time needed: 1-2 lesson(s)
 • Participatory Design Workshop – The students teams meet with 3 - 4 people, whom they consider to be the future users of their design and perform a Participatory Design Workshop. The students use their prototype and Design Brief 3 to communicate their design ideas to a group of people they are designing for. This may involve prints of their prototype, drawings or models, pens and post-it notes that the participants can use to draw on and modify the prototype. After the workshop the students analyze the comments of the people and decide which ones to consider for their design. They then refine their design brief, especially in relation to the design challenges, context and added value of the result, record a reflection and update their blog. Classroom time needed: 1-2 lesson(s)
 • Final Product Design – Based on Design Brief 4 and the analysis of the Participatory Design Workshop, the student teams create their final design prototype. The teams listen to all of their reflection recordings once more to update the challenges they encountered during each design activity workshop and to reflect on the strategies they used to overcome these challenges. The students finalize their documentation blog, and may present their final works to the entire class. Classroom time needed: 1-2 lesson(s)
 • Reflection – The students record, post and share periodic audio updates about their project progression, perceived challenges, changes to the design brief and future plans. The students slowly build a database of learning strategies that is shared with the entire class. The audio recordings and the design brief can be used as a media to prompt reflection, and objects that should be more closely refined after each reflection. Classroom time: at least 15 minutes after each design phase
 • Yansıma – Öğrenciler, proje ilerlemesi, algılanan zorluklar, tasarım dokümanlarında değişiklikler ve gelecek planları hakkında periyodik sesli güncellemeleri kaydeder, yayınlar ve paylaşır. Öğrenciler yavaş yavaş tüm sınıfla paylaşılan bir öğrenme stratejileri veri tabanı oluştururlar. Ses kayıtları ve tasarım dokümanı bir ortam olarak yansımayı teşvik etmek için kullanılabilir ve her yansımadan sonra daha yakından geliştirilmeleri gereken nesnelerdir. Derslik süresi: her tasarım aşamasından sonra en az 15 dakika
 • Takım Çalışması – İşbirliği için en uygun olan 4-5 öğrencilik küçük takımlar halinde sınıfınızı bölün. Her takımın dersin teması ile ilgili bir araştırma konusu vardır. Öğrencilerin ilgi duydukları konuları önermelerine izin verin ve zihinsel notlarda kayıtlı bilgileri kullanarak öğrencilerin ve konuları eşleştirmek için, TeamUP aracını kullanın.
 • Tasarım Özeti – Öğrencilere, tasarım işlemlerini müfredat konularıyla bağlantılandıran ancak iyileştirmeye açık noktalar bırakan bir ilk tasarım özeti sunarsınız. Bu ders sırasında ayrıca öğrencilere, etkinliğe katılma motivasyonu sağlarsınız ve etkinliğe katılarak taşıyacakları sorumluluğu açıklarsınız. Öğrenciler takımlar oluşturur, tartışır, sorular sorar ve özetle ilgili bilgi sahibi olur. Tasarım özeti bağlamını, özellikle kim/neyle ilgili tasarım yaptıkları, ilk tasarım zorlukları ve olası tasarım sonuçları açısından geliştirirler. Öğrenciler izlenimlerini kaydeder, dokümantasyon için bir blog oluşturur ve dokümantasyona başlar. Gereken ders süresi: 1 ders
 • Bağlam Sorgulama – Karşılaştırma – Tasarım özetlerine bağlı olarak öğrenciler, ne tür mevcut çalışma örneklerinin toplanacağını belirler. Seçimleri kimin için tasarım yaptıklarına, neyi tasarladıklarına ve çözmek istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Öğrenciler, tasarlamaya çalıştıklarına benzer türden 10 eser örneği toplar. Topladıkları ortam dosyalarını paylaşır ve topladıkları örnek çalışmaların farklı ve benzer yönlerini analiz ederler. Topladıkları bilgilere ve analize dayalı olarak öğrenciler, tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorlukları ve tasarım sonuçlarını geliştirir. Ardından bir izlenim yansıtma kaydederler ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-2 ders
 • Ürün Tasarımı – 2. Tasarım Özetine ve ilk tasarım fikirlerine dayalı olarak öğrenciler, ilk prototip tasarımlarını oluşturur. Öğrenciler prototiplerini tartışır ve özellikle tasarım sonucuna ve sonucun belirlenen tasarım zorluklarını çözme yöntemine göre tasarım özetini geliştirir. Ardından izlenim yansıtmalarını kaydeder ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-2 ders
 • Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması – Öğrenci takımları, tasarımlarının gelecekteki kullanıcıları olacağını düşündüğü 3 - 4 kişiyle buluşur ve bir Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması gerçekleştirir. Öğrenciler prototiplerini ve 3. Tasarım Özetini kullanarak, kendisi için tasarım yaptıkları gruba tasarım fikirlerini bildirirler. Bu, katılımcıların üzerine çizim yapmak ve prototiplerini değiştirmek için kullanabileceği prototip çıktısı, çizimler veya modeller, kalemler ve post-it notları kapsayabilir. Atölye çalışmasının ardından öğrenciler insanların yorumlarını analiz eder ve tasarımları için hangisini göz öünüde tutacaklarına karar verir. Ardından öğrenciler tasarım özetini, özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değerine göre geliştirir, yansıtacakları izlenimlerini kaydeder ve bloglarını günceller. Gereken ders süresi: 1-2 ders
 • Son Ürün Tasarımı – 4. Tasarım Özetine ve Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması analizine dayalı olarak öğrenciler son tasarım prototiplerini oluşturur. Takımlar izlenim yansıtma kayıtlarının tamamını bir kez daha dinleyerek her bir tasarım etkinliği atölye çalışması sırasında karşılaştıkları zorlukları günceller ve bu zorlukların üstesinden gelmek için kullandıkları stratejiler üzerinde düşünürler. Öğrenciler dokümantasyon bloglarını son haline getirir ve nihai çalışmalarını tüm sınıfa sunabilir. Gereken ders süresi: 1-2 ders
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

One Response to Benchmark and design

 1. Hello,

  For the 3 pre-pilot, I have located the scenario “Home work and schoolwork “flip”. I am Physics teacher, and my students are 14 year old. I have chosen the topic “Simple Machines”.
  I have used Learning Activity Package 2.
  First, I created content by using VLE Moodle. I think Moodle is really good experience for students’ education and their pedagogical development from the point of the online and digital learning.
  Then I let them form their groups with 4 or five students and asked them to choose their group by using TeamUp tool. Then I assigned the groups with their tasks and gave them a week time to prepare for the final presentation of their groups. I needed 2 lessons for this entire introduction.
  Then they started to design their own presentations about different simple machines using the Moodle content or by searching content on the Web. They created wikis and have edited the stuff together. Finally, on the final presentation day, I evaluated their performances on a rubric scale and gave positive feedback. Thus, my students had the opportunity to use and practice what they have learned by teaching other students in the class.
  This scenario is very interesting, easily applicable, quick, and easy to implement. The students could change their roles from students to teachers and they liked it. They felt more responsible and motivated, because they needed to teach other students.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)

Leave a Reply